دانلود بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی و نگرش مذهبی بین زنان شاغل و خانه دار -کامل و جامع

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی و نگرش مذهبی بین زنان شاغل و خانه دار وارد این صفحه شده اید

محصول دانلودی(بررسی مقایسه ای میزان رضایت زناشویی و نگرش مذهبی بین زنان شاغل و خانه دار)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان رضایت زناشویی بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل در سال 1392 بود جامعه آماری زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل بود و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که 40 نفر زنان شاغل و 40 نفر زنان خانه دار بود و در این پژوهش از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ استفاده می شود

ادامه مطلب