لوگو گروه مشاوره انگیزه

طراحی گرافیک

لوگو یک نشانه است که به صورت های مختلفی مثل: علامت،نوشتار یا ترکیبی از این موراد است که توسط طراحان گرافیک طراحی میشود
لوگو طراحی شده توسط تیم لرد دیزاین با توجه به درخواست مشتری برای گروه مشاوره تحصیلی انگیزه

جزییات پروژه:

نام مشتری: گروه مشاوره انگیزه

دسته بندی پروژه: لوگو

بودجه پروژه: 500.000 تومان

مدت زمان: 2 روز کاری