پوستر تبلیغاتی گروه مشاوره انگیزه

طراحی گرافیک

پوستر تبلیغاتی صفحات کاغذی در ابعاد های مختلف که در ان نوشته ها و طرح های زیبایی برای جلب نظر و رساندن مطلب به مخاطب است که توسط طراحان گرافیک طراحی میشود
پوستر طراحی شده توسط تیم لرد دیزاین با توجه به درخواست مشتری برای گروه مشاوره تحصیلی انگیزه

جزییات پروژه:

نام مشتری: گروه مشاوره انگیزه

دسته بندی پروژه: پوستر

بودجه پروژه: 100.000 تومان

مدت زمان: 2 روز کاری